ABY WSZYSTKO BYŁO JASNE

Regulamin Gabinetu

Choć praca psychoterapeuty odwołuje się do wnętrza człowieka, jego emocji i mechanizmów, a więc do spraw zmiennych, które trudno ująć w tabelki arkuszy kalkulacyjnych, to funkcjonowanie gabinetu musi podlegać pewnym niezmiennym zasadom. Oto one:

 1. Psychoterapeutę obowiązuje tajemnica zawodowa. Wyjątek stanowią sytuacje określone w kodeksie pracy psychologa i w prawie polskim (sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia Pacjenta lub osób trzecich, inne sytuacje określone prawem).
 2. Za zgodą Pacjenta, psychoterapeuta udostępnia innym specjalistom leczących Pacjenta (np. psychiatra), tylko niezbędne informacje.
 3. Pomoc terapeutyczna osób niepełnoletnich odbywa się po uzyskaniu pisemnej zgody od rodzica / opiekuna prawnego.
 4. Umówienie spotkania może odbyć się poprzez formularz dostępny na stronie, drogą telefoniczną (tel. 530-600-630) lub mailowo.
 5. Rozpoczynając psychoterapię Pacjent i psychoterapeuta zawierają kontrakt terapeutyczny (ustnie lub pisemnie). Ustalany jest cel i czas terapii.
 6. Spóźnienie nie wydłuża sesji, liczone jest od umówionej godziny spotkania.
 7. Częstotliwość sesji ustalana jest z psychoterapeutą.
 8. Psychoterapeuta może odmówić świadczenia usługi osobie, która naraża jego dobro osobiste, jest pod wpływem środków zmieniających nastrój lub jest agresywna.
 9. Formy płatności: gotówka lub przelew.
 10. Usługi są odpłatne zgodnie z cennikiem Gabinetu. Pacjent zobowiązany jest uiścić opłatę zaraz po zakończeniu sesji lub przed jej rozpoczęciem.
 11. Za sesje online płatność nastepuje z góry – najpóźniej 2 dni przed sesją opłata musi być zaksięgowana na koncie Gabinetu. W tytule proszę napisać datę sesji, swoje imię i nazwisko.
 12. Po dokonaniu płatności za sesję online Pacjent otrzyma szczegółowe informacje o sposobie łączenia się z psychoterapeutą (nazwę użytkownika na Skype lub Messengerze).
 13. Odwołanie sesji w przeciągu 24 godzin przed wizytą, niezależnie od powodu odwołania (wyjątkiem jest hospitalizacja pacjenta oraz odwołanie sesji przez terapeutę) nie zwalnia z płatności. Opłatę za nieodbytą sesją należy uiścić na kolejnej sesji, lub dokonać przelewu na konto Gabinetu Psychoterapii.
 14. W przypadku odwołania sesji przez psychoterapeutę, zaproponuje on inny termin sesji.
 15. Obowiązuje zakaz nagrywania sesji terapeutycznych.
 16. Umówienie się Pacjenta na wizytę jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

Regulamin świadczenia usług

Poprzez serwis rejestracji „Gabinet psychoterapii – Katarzyna Dolińska-Kłopotowska” na stronie​ terapeutka-uzaleznien.pl

§1. Postanowienia ogólne

1. Definicje:

UsługodawcaKatarzyna Dolińska-Kłopotowska Gabinet Psychoterapii, ul. Edwarda Słońskiego 11, 05-820 Piastów

Serwis rejestracji Gabinet psychoterapii – Katarzyna Dolińska-Kłopotowska– serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem:  https://terapeutka-uzaleznien.pl/

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę

Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która  dokonała rezerwacji terminu u Specjalisty za pomocą serwisu Gabinet psychoterapii – Katarzyna Dolińska-Kłopotowska

Specjalista – psycholog / specjalista psychoterapii uzależnień wykonujący czynności
w zakresie świadczeń zdrowotnych

Rejestracja – proces rezerwacji terminu u Specjalisty

Konto – wpis w bazie danych serwisu Gabinet psychoterapii – Katarzyna Dolińska-Kłopotowska dotyczący Użytkowników

Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron

§2. Zasady regulaminu

1. Usługodawca świadczy między innymi następujące Usługi:

– udostępnia wyszukiwarkę terminów do Specjalistów w serwisie Usługodawcy

– umożliwia rezerwację terminu u Specjalistów w serwisie Usługodawcy

2. Dostęp do systemu rezerwacji jest bezpłatny

3. Rezerwacja terminu u Specjalisty wymaga podania Imienia, Nazwiska, numeru telefonu, adres e-mail

4.  Zarezerwowanie wizyty u Specjalisty wymaga zapoznania się  przez Użytkownika z Polityką Prywatności udostępnioną na stronie https://terapeutka-uzaleznien.pl/polityka-cookies/. Dokonanie rezerwacji u Specjalisty stanowi zgodę Użytkownika na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika oraz udostępnienia tych danych wybranemu Specjaliście.

5. Usługodawca zapewnia Użytkownikom dostęp do własnych danych osobowych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie po skontaktowaniu się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na: 530600630@wp.pl.

6. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu Gabinet psychoterapii – Katarzyna Dolińska-Kłopotowska oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.

7. Rezerwacja wizyty u Specjalisty za pośrednictwem serwisu Gabinet psychoterapii – Katarzyna Dolińska-Kłopotowska wymaga płatności natychmiastowej (przelew, blik, karta).

8. Użytkownik może anulować rezerwację bezpłatnie, nie później niż 24 godziny przed umówioną wizytą, wysyłając informację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : 530600630@wp.pl. Użytkownikowi przysługuje wtedy zwrot płatności lub wyznaczenie nowego terminu wizyty- zgodnie z decyzją Użytkownika.

9. W przypadku opłacenia rezerwacji Użytkownik oświadcza, że jeżeli opłacona wizyta nie została anulowana w wymaganym terminie,  nie odbędzie się o wyznaczonej porze z powodu nieobecności Użytkownika lub z powodu problemów technicznych po stronie Użytkownika (np. brak zalogowania o wyznaczonej porze, brak dostępu do internetu) – Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu płatności za wizytę.

10. Umawiając wizyty Użytkownik oraz Usługodawca zobowiązują się do korzystania ze sprzętu video/ audio. Sprzęt ma umożliwiać dobrą jakość połączenia. Użytkownik deklaruje, że posiada odpowiednie urządzenia, oprogramowanie oraz łącze internetowe, które umożliwia mu skorzystanie z usługi.

11. Użytkownik akceptuje fakt, że wizyty umówione przez Gabinet psychoterapii – Katarzyna Dolińska-Kłopotowska mogą się w wyjątkowych sytuacjach nie odbyć z przyczyn losowych. W takich przypadkach Specjalista skontaktuje się z Użytkownikiem i ustali inny termin spotkania.

12. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług. Zgłoszenie reklamacyjne należy składać w formie elektronicznej na adres: 530600630@wp.pl. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Użytkownika oraz przedmiot reklamacji. Usługodawca dokona oceny zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 14 dni od dnia jego wpłynięcia.

13. Zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy strony można zgłaszać, pisząc na adres e-mail: 530600630@wp.pl.

14. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.

Klauzula Informacyjna –RODO

przez Gabinet Psychoterapii Katarzyna Dolińska-Kłopotowska

Administratorem danych osobowych jest Gabinet Psychoterapii Katarzyna Dolińska-Kłopotowska, z siedzibą w Piastowie przy ul. Edwarda Słońskiego 11.

Przetwarzanie danych

 1. Przetwarzane dane osobowe są pozyskiwane w wyniku zapisywania się pacjentów na wizyty, telefonicznie pod numerem tel. 530600630 oraz za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej www.terapeutka-uzaleznien.pl. Istnieje możliwość zapisu na wizytę poprzez kalendarz internetowy system rezerwacji. Dane obejmują imię i nazwisko oraz nr telefonu, w niektórych przypadkach również adres e-mail i adres zamieszkania.
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 3. Usługi realizowane przez Gabinet Psychoterapii Katarzyna Dolińska-Kłopotowska, polegają na prowadzeniu psychoterapii.
 4. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu kontaktu dotyczącego terminu wizyt oraz ew.   w związku z wystawianiem faktury.
 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie w celu przeprowadzeniu opisu wizyty, (gdzie uwzględnione jest minimum informacji), a także komputerowo w celu ewentualnego wydania zaświadczenia.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane do momentu złożenia przez Panią/Pana żądania ich usunięcia lub zaprzestania korzystania z usług Gabinetu Psychoterapii Katarzyna Dolińska-Kłopotowska.

Przekazywanie danych

W sytuacji wystawienia faktury (ew. innych dokumentów księgowych) dane osobowe są przekazywane firmie Destra Finanse z siedzibą w 05-840 Brwinów, ul. Kryniczanka 17, która prowadzi obsługę finansowo-księgową Gabinetu (dane w zakresie imienia i nazwiska, a na życzenie pacjenta również adresu).  

Prawa właściciela danych osobowych

Jeśli życzą sobie Państwo usunięcia danych osobowych z bazy, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, proszę o kontakt z Gabinetem Psychoterapii Katarzyna Dolińska-Kłopotowska, ul. Edwarda Słońskiego 11, 05-820 Piastów.

KONTAKT

Napisz do mnie.

... albo zadzwoń

Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.

Ze względu na charakter mojej pracy, czasem może się zdarzyć, że nie odbiorę telefonu. Jeśli tak się stanie, zachęcam do połączenia w innym terminie, lub do skorzystania z formularza kontaktowego.